AKTUALITY

V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠEN OD 15.7. 2019 DO 11.8. 2019.

DĚTEM, KTERÉ BUDOU MATEŘSKOU ŠKOLU O PRÁZDNINÁCH NAVŠTĚVOVAT, SE POPLATEK SNIŽUJE NA 170,-/MĚSÍC.

DĚTI, KTERÉ MATEŘSKOU ŠKOLU O PRÁZDNINÁCH NAVŠTĚVOVAT NEBUDOU, JSOU OD POPLATKU OSVOBOZENY.

ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Vážení rodiče,

blíží se termín zápisu do mateřské školy, proto bych vás ráda informovala, co je potřeba pro řádní přijetí Vašeho dítěte.

Termín zápisu je 2.5.2019 od 8, 00 do 16, 00 v Mateřské škole Netolice (v hlavní budově – ředitelně).

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

K zápisu s sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte. Dále vyplněné tiskopisy (viz níže)

– žádost o přijetí

– evidenční list dítěte (potvrzený od lékaře)

Požadované tiskopisy jsou k vyzvednutí v mateřské škole nebo ke stažení na stránkách školy www.msnetolice.cz

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. A tuto skutečnost potvrdí lékař.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje  povinnost dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví (splnění povinného očkování).

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupujícího účastníka řízení vedeného pod registračním číslem (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bylo rozhodnuto. Nahlédnutí do spisu proběhne dne 21.5.2019 od 8,00 hod do 12,00 hod. v ředitelně školy. Výsledky příjímacího řízení budou zveřejněny dne 20.5.2019 zveřejněním seznamu všech uchazečů (pod přidělenými registračními čísly na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webové stránce školy) po dobu 15 dní.

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou, ale bude Vám předáno osobně na zahajovací třídní schůzce 6.6.2019).

Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku.

V neposlední řadě si Vás dovoluji pozvat na zahajovací třídní schůzku, která se koná 6.6.2019 v 16,00 hod. Tato schůzka vyžaduje Vaši účast, neboť zde dojde k předání „Rozhodnutí o přijetí“ a dále proběhne seznámení se školním řádem a adaptačním procesem.

Karolína Rynešová, ředitelka MŠ Netolice

žádost o přijetí a evidenční list

od 5. 2. 2019

Od pololetí letošního roku připravuje ZUŠ Netolice pro předškolní děti pravidelné hudební kurzy. Děti zde hravou formou rozvíjejí hudební schopnosti, tj. smysl pro rytmus, tempo, pěstování rytmicko-tonální a dynamické hudební představivosti, pěvecké dovednosti a návyky. Během výuky se jasně prokázalo, že zdánlivě hudebně nenadané dítě se dokáže rychle v tomto směru rozvíjet a tak obohacovat svůj duševní život.