AKTUALITY

VE STŘEDU 8.6. 2022 V 16,00 HODIN SE BUDE KONAT ZAHAJOVACÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKA NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ NETOLICE.

TATO SCHŮZKA VYŽADUJE VAŠI ÚČAST, NEBOŤ ZDE PROBĚHNE SEZNÁMENÍ SE ŠKOLNÍM ŘÁDEM A ADAPTAČNÍM PROCESEM.

PROSÍME RODIČE O ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN,

A TO DO 10.6. 2022 Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ EKONOMICKÉHO PROVOZU.

PŘIHLÁŠKU K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU NAJDETE V ŠATNÁCH JEDNOTLIVÝCH TŘÍD.

V NETOLICÍCH DNE 16.5. 2022

 

V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN BUDE PROVOU MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘERUŠEN OD 18.7.2022 DO 12.8. 2022.

DĚTEM, KTERÉ BUDOU MATEŘSKOU ŠKOLU NAVŠTĚVOVAT, SE POPLATEK SNIŽUJE NA 200,- KČ/MĚSÍC.

DĚTI, KTERÉ MATEŘSKOU ŠKOLU NAVŠTĚVOVAT NEBUDOU, JSOU OD POPLATKU OSVOBOZENY.

V NETOLICÍCH, DNE 22.4. 2022

K. RYNEŠOVÁ

 

ŘEDITĚLKA MŠ

odkaz na dětské skupiny http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-rodice

Vážení rodiče,

blíží se termín zápisu do mateřské školy, proto bych vás ráda informovala, co je potřeba pro řádné přijetí Vašeho dítěte.

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34 zákona 561/2004 Sb., (Školský zákon) a v souladu se zákonem 500/2004 Sb., (Správní řád) ve znění pozdějších předpisů.

Termín zápisu je 4.5.2022 od 8,00 do 16,00 v Mateřské škole Netolice

(v hlavní budově – ředitelně). V případě, že osobní účast nebude umožněna je nutné požadované dokumenty doručit do mateřské školy

(e-mailem, do poštovní schránky, datové schránky –  yj7rsz8).

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte (kopii).

Dále vyplněné tiskopisy  – žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list (potvrzený od lékaře).

Požadované tiskopisy jsou k vyzvednutí v mateřské škole (po předchozí telefonické domluvě – 728 550 031 nebo ke stažení pod tímto dopisem.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. A tuto skutečnost potvrdí lékař.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Pro dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje povinnost dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (splnění povinného očkování).Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupujícího účastníka řízení vedeného pod registračním číslem (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bylo rozhodnuto. Nahlédnutí do spisu proběhne dne 17.5.2022 od 8,00 hod do 12,00 hod. v ředitelně školy. Výsledky příjímacího řízení budou zveřejněny dne 20.5.2022 zveřejněním seznamu všech uchazečů (pod přidělenými registračními čísly na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webové stránce školy) po dobu 15 dní.

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení.

Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku.

V neposlední řadě si Vás dovoluji pozvat na zahajovací třídní schůzku, která se koná 8.6.2022 v 16,00 hod. Tato schůzka vyžaduje Vaši účast, neboť zde proběhne seznámení se školním řádem a adaptačním procesem.

Karolína Rynešová, ředitelka MŠ Netolice

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list

Kritéria pro přijetí dětí do Mateřské školy Netolice

 

V pondělí 13.6. 2022 proběhne v naší mateřské škole projektový den nazvaný Stavitel města.
Tento projektový den je určen pro předškoláky.
Jak vypadá projektový den se Stavitelem města?
 Děti budou poznávat město Netolice, prohlédnou si důležité stavby v našem městě a poznají jejich využití. Zahrají si na kartografy a naučí se rozeznávat mapové značky. Zjistí k čemu je potřeba mapa, jaké máme druhy map a vyzkouší si jak zorientovat mapu a jak určit sever v přírodě. Vytvoří si vlastní mapy a budou si do nich zakreslovat.

INFORMACE RODIČŮM BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Na základě rozhodnutí MŠMT dnem 1.9.2016 nabývá účinnosti novela školského zákona, která přináší důležité změny při zápisu dítěte do ZŠ a při vyřizování žádosti o odklad školní docházky.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.4.2022 do 30.4.2022 kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přesný termín zápisu bude zveřejněn na stránkách Základní školy Netolice

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně zralé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 – NEJPOZDĚJI DO 30.4.2021, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

TZN., ŽE K ZÁPISU UŽ JE NUTNÉ MÍT VYŠETŘENÍ Z PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY A DOPORUČENÍ PEDIATRA.

Vzhledem k této skutečnosti doporučujeme rodičům, (kterým bylo doporučeno, nebo sami uvažují o vyšetření v PPP), aby se včas na toto vyšetření objednali.

Kontakt na Pedagogicko-psychologické pracoviště:

PPP pracoviště České Budějovice

objednání telefonicky či osobně              387 927 153,            387 927 154

PPP pracoviště Prachatice

objednání telefonicky či osobně               388 313 519,             777 897 109

Veškeré potřebné informace získáte na stránkách www.pppcb.cz

 

OZNAMUJEME, ŽE OD 1.2. 2021 JE OPĚT POVINNOST ODHLAŠOVÁNÍ DÍTĚTE NEJPOZDĚJI DO 7,00 HODIN RÁNO. POKUD TAK NEUČINÍTE BUDE DÍTĚTI OBĚD AUTOMATICKY ÚČTOVÁN. OBĚD JE MOŽNÉ SI VYZVEDNOUT V DOBĚ OD 11,00 – 11,30 HODIN V KUCHYNI (NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD JE POUZE PRVNÍ DEN NEMOCI).

VÁŽENÍ RODIČE,

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA MÁ AKTIVOVANÝ INTERNETOVÝ PŘÍSTUP DO APLIKACE  iŠKOLIČKA NA WWW.HRAJEME-SI.CZ. JEDNÁ SE O APLIKACI, VE KTERÉ SI MŮŽETE SPOLU SE SVÝMI DĚTMI HRÁT A OBOHACOVAT TAK JEJICH VZDĚLÁVÁNÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE ZÁJEM O TENTO PŘÍSTUP STAČÍ NÁS KONTAKTOVAT NA EMAILU skolkanetolice@seznam.cz nebo sjmsnetolice@seznam.cz NEBO NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH 724700687 NEBO 728550031.

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ DO APLIKACE IŠKOLIČKA:

APLIKACI MOJE IŠKOLIČKA ZOBRAZUJETE POMOCÍ PROHLÍŽEČE CHROME PO PŘIHLÁŠENÍ NA STRÁNKÁCH WWW.HRAJEME-SI.CZ.  NEPOUŽÍVEJTE PROSÍM JINÝ PROHLÍŽEČ.

APLIKACI MŮŽETE POUŽÍVAT NA POČÍTAČÍCH I TABLETECH V OPERAČNÍM SYSTÉMU WIN7,8 A 10, ANDROID I IOS. VE VŠECH TĚCHTO OS, ALE VÝHRADNĚ PŘES PROHLÍŽEČ CHROME. POKUD CHROME NEMÁTE, MUSÍTE TENTO PROHLÍŽEČ NAINSTALOVAT. APLIKACE NEBĚŽÍ NA STARÝCH SYSTÉMECH XP A VISTA.

POSTUP: 1. SPUSŤTE CHROME A VSTUPTE NA WWW.HRAJEME-SI.CZ 2. PŘIHLASTE SE POMOCÍ IKONY VPRAVO NAHOŘE, ZADEJTE PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO A HESLO 3. POTÉ SE DÁ DO APLIKACE IŠKOLIČKA VSTOUPIT VÍCE ZPŮSOBY, NAPŘ. V HORNÍM MENU ZVOLTE ODDÍL „IŠKOLIČKA“ A PO NAČTENÍ STRÁNKY PAK POMOCÍ RŮŽOVÉHO TLAČÍTKA VSTUPTE DO APLIKACE MOJE IŠKOLIČKA 4. APLIKACE SE PO CHVÍLI NAČTE (V ZÁVISLOSTI NA RYCHLOSTI PŘIPOJENÍ) A ZOBRAZÍ SE VÁM DLAŽDICE APLIKACE. UVNITŘ PRVNÍ (MODRÉ) DLAŽDICE NAJDETE KONKRÉTNÍ PŘÍSTUPNÉ INTERAKTIVNÍ PROGRAMY 5. PO VSTUPU DO JAKÉHOKOLIV PROGRAMU PŘEPNĚTE ZOBRAZENÍ DO REŽIMU CELÉ OBRAZOVKY POMOCÍ BLIKAJÍCÍHO ČERVENÉHO TLAČÍTKA (NEPLATÍ PRO IOS, KTERÝ REŽIM CELÉ OBRAZOVKY PŘES PROHLÍŽEČ NEPODPORUJE) 6. UŽIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO JE PRO VŠECHNY SPOLEČNÉ, PROTO PROSÍM NEMĚŇTE TYTO ÚDAJE V ZÁKAZNICKÉM PROFILU A NEPŘEDÁVEJTE JE NEOPRÁVNĚNÝM OSOBÁM 7. ABY BYL VSTUP DO IŠKOLIČKY PRO VÁS JEDNODUŠŠÍ, JE MOŽNÉ APLIKACE ULOŽIT JAKO ZÁSTUPCE STRÁNKY NA PLOCHU PRO RYCHLÝ PŘÍSTUP, POPŘÍPADĚ I NAINSTALOVAT. POSTUP JAK NA TO A I DALŠÍ INFORMACE NAJDETE V MANUÁLU IŠKOLIČKY (www.hrajeme-si.cz/upload/manualiskolicka/index.html) 8. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NA CHOD APLIKACE KONTAKTUJTE PODPORU NA E-MAILU prikryl@hrajeme-si.cz.

KAROLÍNA RYNEŠOVÁ

Z DOTAČNÍHO PROGRAMU PODPORA ŠKOLSTVÍ ROK 2019 NA ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU „POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO PODMÍNKY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ  V MŠ NETOLICE“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SDO/OEZI/050/19, REG. Č. 414-01-018

Projekt MŠ Netolice – šablony je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na činnost školního asistenta a na realizaci projektové dne v MŠ.

 

Projekt MŠ Netolice – šablony je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší personální podporu v MŠ Netolice, působení školního asistenta.

MŠ NETOLICE ŠABLONY ŠA